Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης αξιολόγησης οριστικών υποψηφίων για ΣΜΕ ιδιωτικού δικαίου

4 Οκτωβρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε

 ΤΗΣ 03ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2022

 

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης» …

Βλ. επισυναπτόμενο αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ