Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης αξιολόγησης οριστικών υποψηφίων για ΣΜΕ ιδιωτικού δικαίου

29 Νοεμβρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 43ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε

ΤΗΣ 28ης  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ   2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0528112022

Ημερομηνία συνεδρίασης   : 28 Νοεμβρίου  2022
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης   : Δευτέρα, ώρα 19:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης   : 18.11.2022
Αριθμός μελών   : 7
Παρόντα μέλη   : 6
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Eπτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Έξι( 6):

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΩΝ

  1. Γεώργιος Σωφρόνης                                   Ελευθέριος Ραβιόλος
  2. Παρασκευή Τατούλη
  3. Δημήτριος Λουκάς
  4. Ευάγγελος Μπουρνούς
  5. Διονύσιος Ζαμάνης
  6. Στέργιος Τσίρκας

 

 

Επί του 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού οριστικής αξιολόγησης», το λόγο έλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Παρασκευή Τατούλη, η οποία ανέφερε τα εξής:

Στις 16-06-2022 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, αποτελούμενη από τους: Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μαρία Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και Λυγερό Πάνο, Μηχανολόγο & Αεροναυπηγό Μηχανικό, μέλος της Τεχνικής υπηρεσίας, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’  αριθμ. 22/16-06-2022 Πρακτικό.

 

Συνεδρίασης του ΔΣ της Αναπτυξιακής ΕΥΔΗΜΟΣ, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία εγκρίθηκε με τον υπ’ αριθμ. αποφ. 0514112022 του ΔΣ της  14ης Νοεμβρίου 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 10 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των προγραμματικών συμβάσεων εφόσον παραταθεί.

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης έκαστου υποψήφιου και στην κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους παραπάνω υποψηφίους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, και συντάχθηκε το έντυπο συνέντευξης, όπου οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν για την ικανότητα επικοινωνίας, την ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητας, την κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη καθώς και την εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.

 

Βάσει των παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στη συμπλήρωση του τελικού εντύπου αξιολόγησης του υποψήφιου, στην κατάρτιση του πίνακα των υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας (συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης), καθώς επίσης και στη σύνταξη του από 22-11-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, το οποίο επισυνάπτεται.

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω έγινε η κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης:

 

Πίνακας των Υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας:

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία υποψηφίου
1 395/18-11-2022 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 46
2 406/21-11-2022 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 50
3 407/22-11-2022 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 51
4 396/18-11-2022 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 55
5 392/17-11-2022 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 57
6 493/17-11-2022 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. 58

 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

  • Έγκριση τoυ από 28-11-2022 Πρακτικoύ Οριστικής Αξιoλόγησης και Επιλoγής Πρoσωπικoύ το οποίο οριστικοποιήθηκε έπειτα από την παρέλευση 5 ημερών χωρίς την υποβολή ενστάσεων .

 

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής  συζήτησης

αποφασίζουν ομόφωνα

 

 

  • Εγκρίνουν τo από 28-11-2022 Πρακτικό Οριστικής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού το οποίο οριστικοποιήθηκε έπειτα από την παρέλευση 5 ημερών χωρίς την υποβολή ενστάσεων .

 

 

 

                                                                           ΠΙΚΕΡΜΙ

28/11/2022

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ