Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης αξιολόγησης οριστικών υποψηφίων για ΣΜΕ ιδιωτικού δικαίου

30 Ιουλίου 2022
close-up-handshake.jpg

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε
ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Επί του 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού οριστικής αξιολόγησης» …

Βλ. επισυναπτόμενο αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΡΑΦΗΝΑ