Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης αξιολόγησης προσωρινών υποψηφίων για ΣΜΕ ιδιωτικού δικαίου

15 Ιουλίου 2022
business-analytic-working-with-documents.jpg

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε
ΤΗΣ 14ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

Επί του 5Α θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης» …

Βλ. επισυναπτόμενο αρχείο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΡΑΦΗΝΑ