Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης αξιολόγησης ΣΜΕ ιδιωτικού δικαίου (για ΥΔΟΜ)

7 Ιανουαρίου 2022
business-analytic-working-with-documents.jpg

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  Α Π Ο  Τ Ο  Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ  1 η ς  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε
ΤΗΣ 7ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού
αξιολόγησης» …

Βλ. επισυναπτόμενο αρχείο

Attachments:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΜΕ [Απόσπασμα Πρακτικού ΔΣ ΕΥΔΗΜΟΣ] 251 kB