Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης οριστικής αξιολόγησης υποψηφίων για ΣΜΕ

29 Δεκεμβρίου 2022

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 47ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε

 ΤΗΣ 29ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   2022

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0529122022

Ημερομηνία συνεδρίασης   : 29 Δεκεμβρίου  2022
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης   : Πέμπτη, ώρα 10:00
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης   : 20.12.2022
Αριθμός μελών   : 7
Παρόντα μέλη   : 6

 

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Eπτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Έξι( 6):

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΩΝ

1.       Γεώργιος Σωφρόνης                                   Ελευθέριος Ραβιόλος

2.       Παρασκευή Τατούλη

3.       Δημήτριος Λουκάς

4.       Ευάγγελος Μπουρνούς

5.       Διονύσιος Ζαμάνης

6.       Στέργιος Τσίρκας

 

 

Θέμα 5: Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης

Επί του 5 θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού οριστικής αξιολόγησης», το λόγο έλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Παρασκευή Τατούλη, η οποία ανέφερε τα εξής:

Στις 16-06-2022 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, αποτελούμενη από τους: Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μαρία Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και Λυγερό Πάνο, Μηχανολόγο & Αεροναυπηγό Μηχανικό, μέλος της Τεχνικής υπηρεσίας, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’  αριθμ. 22/16-06-2022 Πρακτικό.

 

Συνεδρίασης του ΔΣ της Αναπτυξιακής ΕΥΔΗΜΟΣ, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία εγκρίθηκε με τον υπ’ αριθμ. αποφ. 0515122022  του ΔΣ της  15ης Δεκεμβρίου 2022 στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των προγραμματικών συμβάσεων εφόσον παραταθεί.

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης υποβλήθηκαν είκοσι μία (21) αιτήσεις εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης έκαστου υποψήφιου και στην κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους παραπάνω υποψηφίους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, και συντάχθηκε το έντυπο συνέντευξης, όπου οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν για την ικανότητα επικοινωνίας, την ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητας, την κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη καθώς και την εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.

 

Βάσει των παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στη συμπλήρωση του τελικού εντύπου αξιολόγησης του υποψήφιου, στην κατάρτιση του πίνακα των υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας (συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης), καθώς επίσης και στη σύνταξη του από 21-12-2022 Πρακτικού Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, το οποίο επισυνάπτεται.

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω έγινε η κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης:

 

Πίνακας των Υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας:

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία υποψηφίου
1 425/19-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 42
2 445/21-12-2022 Φυτοτεχνικός 44
3 426/19-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 45
4 434/20-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 45
5 437/20-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 46
6 439/21-12-2022 Συγκοινωνιολόγος 47
7 428/19-12-2022 Αρχιτέκτονας Μηχανικός 49
8 438/20-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 49
9 427/19-12-2022 Τοπογράφος Μηχανικός 50
10 431/19-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 51
11 442/21-12-2022 Αγρονόμος Τοπογράφος 51
12 444/21-12-2022 Μηχανολόγος Μηχανικός 51
13 441/21-12-2022 Αγρονόμος Τοπογράφος 51
14 435/20-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 51
15 429/19-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 52
16 432/19-12-2022 Αρχιτέκτονας Μηχανικός 52
17 443/21-12-2022 Αγρονόμος Τοπογράφος 53
18 436/20-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 55
19 440/21-12-2022 Αγρονόμος Τοπογράφος 57
20 433/20-12-2022 ΠΕ επιχειρησιακών και στρατηγικών ερευνών 59
21 430/19-12-2022 Πολιτικός Μηχανικός 60

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

  • Έγκριση τoυ από 21-12-2022 Πρακτικoύ Οριστικής Αξιoλόγησης και Επιλoγής Πρoσωπικoύ. Το παρόν οριστικοποιήθηκε μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών και διαμορφώθηκε χωρίς ενστάσεις.

 

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής  συζήτησης

αποφασίζουν ομόφωνα

 

 

  • Εγκρίνουν τo από 21-12-2022 Πρακτικoύ Οριστικής Αξιoλόγησης και Επιλoγής Πρoσωπικoύ. Το παρόν οριστικοποιήθηκε μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών και διαμορφώθηκε χωρίς ενστάσεις.

 

 

 

 

                                                                           ΠΙΚΕΡΜΙ

                                                                         29/12/2022

                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ