Χρηματοδοτικά Έργα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α. συμμετέχει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, αναλαμβάνοντας μια σειρά έργων με σκοπό την ανάπτυξη και αλληλεγγύη της αυτοδιοίκησης και την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναπτυξιακής προοπτικής και κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω των φορέων της αυτοδιοίκησης.

Έχοντας ώς στόχο τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού των Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια και ποιότητα ζωής των πολιτών, την επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής και την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στη σχέση της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον πολίτη με στόχο την εμπέδωση της έννοιας του ψηφιακού πολιτισμού, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Εύδημος Α.Ε.Ο.Τ.Α έχει 22 ενεργές υποβολές στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης για 14 διαφορετικούς Δήμους και  αναλαμβάνοντας 61 υποέργα του προγράμματος αυτού.


ΑΝΑΦΟΡΑ