ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΤΣΑΚΙ” ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ”

23 Φεβρουαρίου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΤΣΑΚΙ” ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

με βάσει την τιμή

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΤΣΑΚΙ” ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΣΗ “ΤΣΑΚΙ” ΕΩΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΓΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 4.758.064,52 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 4.758.064,52 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.24% και αναλύεται σε:

 

Δαπάνη Εργασιών :  3.280.678,69  €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) :      590.522,16  €
Απρόβλεπτα (15%)

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. & Ο.Ε.)

Πρόβλεψη Απολογιστικών

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:      580.680,13 €

 

:       111.909,32 €

:          20.143,68 €

Αναθεώρηση :       174.130,53 €
Δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. :    4.758.064,52 €
Φ.Π.Α.

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ Φ.Π.Α.

:     1.141.935,48 €

:    5.900.000,00 €

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[iii] στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με τον συστημικό αριθμό 205866.1 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.evdimos.gr)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[iv] ορίζεται η 01/04/2024,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 03/04/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 19/03/2024  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 28/03/2024.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της  Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών[v]  που δραστηριοποιούνται στην κατηγορίες έργου Οικοδομικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Οδοποιίας, και Υδραυλικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των ενενήντα  πέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (95.161,29€).

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα έχει ενταχθεί στο Ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα ΟΤΑ α και β βαθμού, πρόγραμμα ‘’ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’’. Η χρηματοδότηση αυτή προέρχεται από Επενδυτικό Δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η έγκριση του δανείου φέρει τον αριθμό Απόφασης Του Διοικητικού του Συμβουλίου 3770-5-7.4.2022 (ΑΔΑ:6Α1Ζ469ΗΗ7-ΕΘΔ ).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Πικέρμι 22/02/2024

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

  1. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___090224_signed
  2. ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ_rev.1_ΚΗΜΔΗΣ
  3. ΕΕΕΣ_signed