ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΕΡΓΟ”

8 Μαΐου 2023

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Διαμόρφωση παλαιού Ειρηνοδικείου Ιθάκης σε Ψηφιακό Οδυσσειακό Κέντρο»

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Διαμόρφωση παλαιού Ειρηνοδικείου Ιθάκης σε Ψηφιακό Οδυσσειακό Κέντρο»

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Διαμόρφωση παλαιού Ειρηνοδικείου Ιθάκης σε Ψηφιακό Οδυσσειακό Κέντρο»

Εκτιμώμενης αξίας 321.774,19 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.),

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 321.774,19 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:

 

Δαπάνη Εργασιών :  231.259,65 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε., 18%) :     41.626,74 €
Απρόβλεπτα (15%)

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:     40.9332,96 €

 

Απολογιστικές εργασίες :        6.700,00 €
Γ.Ε. & Ο.Ε. απολογιστικών :        1.206,00 €
Αναθεώρηση :        48,84 €

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[iii] στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με τον συστημικό αριθμό 199885 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.evdimos.gr)

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[iv] ορίζεται η 12.06.2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20.06.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 02/06/2023[i]  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06/06/2023.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της  Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών[v]   που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ [vi] και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

 

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 6.435,48 ευρώ[ii] ( έξι χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών).

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΑΥ 87689/19021/27.10.2022) .

 

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο  ποσού ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α. ).

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε εκατόν ογδόντα ημέρες (180) από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

 

 

 

Πικέρμι 08/05/2023

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

 

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

 

 

 

[i]     Σε περίπτωση που περιλαμβάνονται τυχόν δικαιώματα προαίρεσης, διαμορφώνεται αναλόγως η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός δημοπράτησης) και το παρόν άρθρο (πρβ. άρθρα 6 παρ. 1 και 132  παρ. 1 περ. α’ του ν. 4412/2016).

 

[ii]    Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών επαναϋπολογίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης, ανάλογα με την προσφερθείσα έκπτωση, ώστε να διατηρείται η εν λόγω ποσοστιαία αναλογία του 15% επί της δαπάνης εργασιών με ΓΕ&ΟΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 156 ν. 4412/2016.

 

[iii]     Πρβλ. άρθρο 67 του ν. 4412/2016.

 

[iv]    Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4412/2016, λαμβανομένης υπόψιν της διάρκειας της διαβούλευσης του άρθρου 20Α της παρούσας.

 

[v]     Πρβ. Άρθρο 25 του ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να καλούν συγκεκριμένες τάξεις/ πτυχία του ΜΕΕΠ.

 

[vi]    Κατ’ αντιστοιχία με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας (αναφέρεται η κατηγορία ή οι κατηγορίες στις οποίες εμπίπτει το έργο σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 3669/2008 και τους ειδικότερους όρους του άρθρου 76 ν. 4412/2016).

 

[vii]   Μπορεί η έναρξη της προθεσμίας να ορίζεται διαφορετικά,  αν λόγου χάρη δεν προβλέπεται η άμεση έναρξη των εργασιών (άρθρο 147 παρ.2 ν. 4412/2016).

[i]     Συμπληρώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή με σαφήνεια συγκεκριμένη ημερομηνία (εγκαίρως, ήτοι ως την… ), προς αποφυγή οιασδήποτε σύγχυσης και αμφιβολίας.

[ii]    Το ποσοστό της εγγύησης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α., με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο, μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1του ν. 4412/2016).

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΔΥΣΣΕΙΑΚΟ ΙΘΑΚΗΣ

ΤΕΥΔ_

Οικονομική_προσφορά_Έργου