ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

8 Σεπτεμβρίου 2023

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου

 • Εννέα (9) Αγρονόμους Τοπογράφους
 • Τέσσερις (4) Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Δύο (2) Νομικούς
 • Δύο (2) Συγκοινωνιολόγους
 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
 • ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 • ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ
 • ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 • ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ»

 

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. έχοντας υπόψη:

 1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών.
 2. Το ισχύον καταστατικό της «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 155877103000
 3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία.
 4. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
 5. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης έργου.
 6. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
 7. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
 8. Το νόμο 4452 /2017 (άρθρο 21).
 9. Το άρθρο 2 του Ν.4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ.
 10. Την υπό διαβούλευση Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Τήνου για την εκπόνηση της μελέτης «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Τήνου»
 11. Των άρθρων 2-4 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11-03-2020) για τη «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 12. Του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010
 13. Του άρθρου 43 του ν. 4735/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 14. Του άρθρου 96 του ν. 4842/2021
 15. Την αρ. 0506092023 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων  μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης των ως άνω αναφερομένων έργων.
 16. Το έργο θα υλοποιηθεί στους δήμους που έχω υποβάλει αίτημα για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των Υπηρεσιών Δόμησης.

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν σε :

 • Εννέα (9) Αγρονόμους Τοπογράφους
 • Τέσσερις (4) Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Δύο (2) Νομικούς
 • Δύο (2) Συγκοινωνιολόγους

 

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ιστορικό

Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. στο πλαίσιο των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, 100 του Ν.3852/2010 και του Ν.4674/2020 μεταξύ του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος Τήνου» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. «ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.» για την πράξη «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Τήνου» στο πλαίσιο της απόφασης ένταξης στην πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

Για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων και τη συμπλήρωση της Ομάδας Έργου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των παρακάτω Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου:

 1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

 • Εννέα (9) Αγρονόμους Τοπογράφους
 • Τέσσερις (4) Πολιτικούς Μηχανικούς
 • Δύο (2) Νομικούς
 • Δύο (2) Συγκοινωνιολόγους

 

Πλήθος συνεργατών: 17

Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου: Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του Έργου «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Τήνου» το οποίο θα υλοποιηθεί από την ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.  σε συνεργασία με τον Δήμο Τήνου. Ειδικότερα, για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. αναλαμβάνει την εκπόνηση και ωρίμανση μελετών και υπηρεσιών για το κάτωθι υποέργο:

 • Υποέργο 1: Κτηματογράφηση – πολεοδόμηση και πράξη εφαρμογής σε περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλεως Χώρας Τήνου

 

Παραδοτέο: Τα επιμέρους παραδοτέα του αντικειμένου της σύμβασης θα αποτυπώνονται στις αντίστοιχες μηνιαίες εκθέσεις καταγραφής ενεργειών από τον/ την συνεργάτη.

Χρονικά πλαίσια και συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη: Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της έως 32 μήνες με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, εκτός και αν οριστεί διαφορετικά στην εκάστη σύμβαση.

Το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέρχεται κατ’ έτος απασχόλησης μέχρι το ποσό των 30.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου), εκτός και εάν ορίζει κάτι διαφορετικό εκάστη σύμβαση, σύμφωνα πάντοτε με τις νόμιμες αμοιβές των μηχανικών όπως ορίζονται στο σχετικό ΦΕΚ.

 1. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Η χρονική διάρκεια της σύμβασης του συνεργάτη από την υπογραφή της έως 32 μήνες με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της ΔΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 2. Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής Σύμβασης: Η συνολική αμοιβή του συνεργάτη για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται κατ’ έτος έως 30.000,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου), εκτός και εάν ορίζει κάτι διαφορετικό εκάστη σύμβαση, σύμφωνα πάντοτε με τις νόμιμες αμοιβές των μηχανικών όπως ορίζονται στο σχετικό ΦΕΚ. Η συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Υπεύθυνου του Έργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
 3. Τόπος εργασίας: Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται απομακρυσμένα ή αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., στο Δήμο Τήνου, όταν και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από την Εταιρεία και καταβάλλονται στο/στη συνεργάτη με την υποβολή των σχετικών παραστατικών.
 4. Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά (μηνιαίες ή τριμηνιαίες) εκθέσεις παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών). Ο Υπεύθυνος Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα – την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου επέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.
 5. Απαιτούμενα προσόντα
 • Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου, Σπουδών Διοίκησης/Οικονομικών Σπουδών/Λογιστικής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
 • Επιθυμητά προσόντα
 • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικός τίτλος σπουδών.
 • Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες/ υλοποίηση τεχνικών έργων
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Β΄ κατηγορίας.
 1. 11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 2. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία : α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, όσοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους άνδρες υποψήφιους). γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον. η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο. κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας. λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.
 3. Η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.
 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 5. Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής των ως άνω αναφερομένων προϋποθέσεων.
 6. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.
 7. Βιογραφικό σημείωμα.
 8. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.
 9. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού.
 10. Πιστοποιητικό απόδειξης γνώσης της αγγλικής γλώσσας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».
 11. Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα με τίτλο «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».
 12. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 13. Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 14. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας (όπου απαιτείται).
 15. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες) ή Υπεύθυνη Δήλωση εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα επιθυμητά προσόντα, δε συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου.

12.1. Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόσκληση γίνεται με το σύστημα των ακολούθων δώδεκα (12) κριτηρίων για το επιστημονικό προσωπικό ΠΕ: 1. Τίτλοι σπουδών 2. Γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 5. Γενική επαγγελματική εμπειρία 6. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 7. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 8. Οικογενειακή κατάσταση 9. Διάρκεια ανεργίας 10. Άνεργοι έως 29 ετών ή άνω των 50 ετών ή μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες 11. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια, με αντίστοιχη βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα, ως ακολούθως.

Σημειώνεται ότι η βαθμολόγηση των κριτηρίων δεν είναι σωρευτική.

Τίτλοι σπουδών

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί
1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=6 3
2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 4
3 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7 5
4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8,5 6
5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8,5<β<=10 9
6 Μεταπτυχιακός τίτλος 12
7 Διδακτορικός τίτλος 18

 

 

Γνώση αγγλικής γλώσσας

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί
1 Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 2
2 Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 3
3 Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 5

 

Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας

 

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Ανακοίνωση Παράρτημα με τίτλο «ΤΙΤΛΟΙ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».

Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας

Α/Α ΓΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Βαθμοί
1 Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 3
2 Γνώση τρίτης ξένης γλώσσας 5

 

Γνώση χειρισμού Η/Υ

Α/Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Βαθμοί
1 Επεξεργασία κειμένων (Word) και Υπολογιστικά φύλλα (Excel) 3
2 Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel) και Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) 4
3 Επεξεργασία κειμένων (Word), Υπολογιστικά φύλλα (Excel), Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet) και Παρουσιάσεις (PowerPoint) 5

 

Τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ

Σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Πρόσκληση Παράρτημα με τίτλο «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ – ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ».

 

 

 

 

 

Γενική επαγγελματική εμπειρία

Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας ανά κατηγορία εμπειρίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα
1ο 1 12  

 

 

 

0,0833

2ο 2 24
3ο 3 36
4ο 4 48
5ο 5 60
6ο 6 72
7ο 7 84
8ο 8 96
9ο 9 108
10ο και επόμενα 10 120 και άνω

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας

Για μισθωτούς

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.

Βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για τον χρόνο και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Βεβαίωση του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του επαγγελματία ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες υπηρεσίες με το αντικείμενο της εμπειρίας και Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.

 

 

Ειδική επαγγελματική εμπειρία

Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας ανά κατηγορία εμπειρίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα
1ο 1 12  

 

 

 

0,0833

2ο 2 24
3ο 3 36
4ο 4 48
5ο 5 60
6ο 6 72
7ο 7 84
8ο 8 96
9ο 9 108
10ο και επόμενα 10 120 και άνω

 

Τρόπος απόδειξης της ειδικής εμπειρίας:

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
 • Βεβαίωση του εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψήφιου για τον χρόνο και το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
 • Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης ή Υπεύθυνης Δήλωσης, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.

 

Δίπλωμα οδήγηση αυτοκινήτου

Α/Α ΔΙΠΛΩΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Βαθμοί
1 Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 1

 

 

 

Οικογενειακή κατάσταση

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Υποομάδα 1) Βαθμοί
Άγαμος ή Έγγαμος χωρίς παιδί 0
Άγαμος ή Έγγαμος με ένα (1) παιδί 2
Άγαμος ή Έγγαμος με δύο (2) παιδιά 3
Άγαμος ή Έγγαμος με τρία (3) παιδιά 4
Άγαμος ή Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά 5
Άγαμος ή Έγγαμος με πέντε (5) παιδιά 6
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Υποομάδα 2) Βαθμοί
Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας 3
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας 6

 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία οι υποψήφιοι δεν μπορούν να βαθμολογηθούν και για τις δύο υποομάδες. Θα βαθμολογηθεί η υποομάδα που αντλεί τον μεγαλύτερο βαθμό.

Τρόπος απόδειξης της οικογενειακής κατάστασης:

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Ανεργία

Α/Α ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (σε μήνες) Βαθμοί
1 Έως 6 μήνες 1
2 από 6 έως 12 μήνες 2
3 πάνω από 12 μήνες 3

 

Τρόπος απόδειξης της διάρκειας ανεργίας:

Κάρτα ανεργίας

 

Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Α/Α ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Βαθμοί
 

1

Υποψήφιος/α που εντάσσεται σε μία από τις παρακάτω ευάλωτες ομάδες (Άνεργοι έως 29 ετών ή άνω των 50 ετών ή μακροχρόνια άνεργοι, αρχηγοί μονογονεϊκής οικογένειας, μετανάστες, πρόσφυγες, παλιννοστούντες, αιτούντες άσυλο)  

3

 

Τρόπος απόδειξης ένταξης στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Κάρτα ανεργίας
 • Βεβαιώσεις από αρμόδιες υπηρεσίες

 

Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία και συμπεριφορά, ως ακολούθως:

A/A ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ανώτατο όριο βαθμών
1 Ικανότητα επικοινωνίας 8
2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 7
3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 7
4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 8
ΣΥΝΟΛΟ 30

 

 

 

 

 

 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών στάθμισης επί των δώδεκα (12) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου:

ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΘΕΣΗ
 
Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    
  ΑΝΩΤΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
    1-22    
1 Τίτλοι σπουδών   22  
2 Γνώση αγγλικής γλώσσας   5  
3 Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας   5  
4 Γνώση χειρισμού Η/Υ   5  
5 Επαγγελματική εμπειρία   10  
6 Ειδική επαγγελματική εμπειρία   10  
7 Δίπλωμα Οδήγησης   1  
8 Οικογενειακή κατάσταση   6  
9 Ανεργία   3  
10 Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες   3  
11 Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά   30  
  ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ   100  

 

ΗΜ/ΝΙΑ :

 

 

 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού

 

 

 1. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι: Στα γραφεία της εταιρείας σε καθημερινή βάση από τις 09:00 έως 17:00 και υπεύθυνη επικοινωνίας κ. Κατσάνου Δήμητρα , 210 6043220. Το υλικό της Ανακοίνωσης με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.evdimos.gr), απ’ όπου θα μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα γραφεία της ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α., Λεωφόρος Μαραθώνος, Θέση «Οινοποιείο», Πικέρμι, Τ.Κ. 19009, μέχρι την Τρίτη 12/09/2023 και ώρα 17:00, με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Ωρίμανση έργων κρίσιμων υποδομών του Δήμου Τήνου», και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.

 1. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.evdimos.gr) και στα γραφεία της. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ