ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας”

6 Φεβρουαρίου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

 

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας»

Εκτιμώμενης αξίας 1.255.320,04 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% ), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

 

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.255.320,04 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24% και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών :     816.209,61 €
Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε., 18%) :     146.917,73 €
Απρόβλεπτα (15%)

(ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε. & Ο.Ε.)

:     144.469,10 €

 

Απολογιστικές εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων Γ.Ε. & Ο.Ε. και της τιμής της ασφάλτου) :     137.723,60 €
Αναθεώρηση :        10.000,00 €
ΦΠΑ 24% :       301.276,81 €

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης[iii] στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με τον συστημικό αριθμό 205778 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.evdimos.gr)

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[iv] ορίζεται η 15/03/2024,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/03/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20/02/2024[i]  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 06/03/2024.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της  Διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

 

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών (13) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών[v] που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο των ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ [vi] και που είναι εγκατεστημένα σε:

 

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη «Συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις», στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ) και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 25.106,40  ευρώ[ii] ( είκοσι πέντε χιλιάδων εκατόν έξι ευρώ και σαράντα λεπτών).

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

 

Το έργο χρηματοδοτείται από τo Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει της υπ’ αριθ. πρωτοκόλλου 10275/02.03.2022 (ΑΔΑ: ΩΝΑ146ΜΤΛ6-ΔΗΘ) απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.

Για το έργο έχει ληφθεί η υπ’ αριθ. ΑΑΥΣΜΒ155/25.01.2024 (ΑΔΑ: 6ΩΒ4ΩΕΔ-Ι00 – ΑΔΑΜ: 24REQ014173610 2024-01-25) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Κέας για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Βατότητας Αγροτικής Οδοποιίας Νήσου Κέας».

 

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή (Δήμος Κέας).

 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

Πικέρμι 06/02/2024

 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ
  2. ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ_signed
  3. Οικονομική_προσφορά_Έργου_αρ___060224_signed