ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων περιφερειακής ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα στίβου και παρκέ γηπέδου καλαθοσφαίρισης”

8 Φεβρουαρίου 2024

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «Ανάπλαση αθλητικών εγκαταστάσεων περιφερειακής ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης με προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, συνθετικού τάπητα στίβου και παρκέ γηπέδου καλαθοσφαίρισης»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)

Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

 

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ, ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΕ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 2.727.786,72 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24% .

Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ και μέσω της ιστοσελίδας www.promitheus.gov.gr.

 1. Κωδικοί CPV, Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης, Χρηματοδότηση:

Κωδικοί προμήθειας είναι:

CPV: 37421000-5, Τάπητες γυμναστηρίων

CPV: 39293400-6, Τεχνητός χορτοτάπητας

CPV: 44112240-2, Παρκέ

CPV: 45342000-6, Τοποθέτηση περιφράξεων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι

 • Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και η προμήθεια και εγκατάσταση νέου προκατασκευασμένου αθλητικού συνθετικού τάπητα στίβου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου “Ανδρέας Βεργωτής”.
 • Η διαμόρφωση του χώρου για την εγκατάσταση γηπέδου 8Χ8, η προμήθεια νέας περίφραξης ύψους 4,00μ.  και η προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Ομαλά.
 • Η προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα και αθλητικού εξοπλισμού στο Βαθύ Ιθάκης (υφιστάμενο γήπεδο και γήπεδο 5×5) και η προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού.
 • Η αντικατάσταση του υφιστάμενου συνθετικού χλοοτάπητα, η προμήθεια και εγκατάσταση νέου χλοοτάπητα στην αθλητική εγκατάσταση στα Φαρακλάτα.
 • Η αντικατάσταση του ξύλινου δαπέδου παρκέ και η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου ξύλινου δαπέδου παρκέ κατάλληλο για χρήση μπάσκετ με πιστοποιητικό FIBA για το κλειστό γυμναστήριο Ληξουρίου.
 1. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. Εξόδων 04.023.00.002 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 12302/02.03.2022 (ΑΔΑ: 6Σ5Β46ΜΤΛ6-5ΘΛ) απόφασης ένταξης του έργου με τίτλο «Αστικές και αθλητικές αναπλάσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».

 1. Εναλλακτικές προσφορές: Δε γίνονται δεκτές.
 2. Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Ο χρόνος παράδοσης των υλικών ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς επίσης και ενώσεις οικονομικών φορέων.
 4. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 5. Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με συστημικό αριθμό 344408.
 6. Παραλαβή & Αποσφράγιση Προσφορών: Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/03/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Η Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», θα πραγματοποιηθεί την 18/03/2024, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00π.μ.

 1. Εγγυήσεις: Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό: σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.
 2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, προ Φ.Π.Α.
 3. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο σύστημα.
 4. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική
 5. Προδικαστικές προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
 1. Τροποποίηση της σύμβασης κατά τη διάρκειά της: Η σύμβαση δύναται να αναθεωρηθεί ή τροποποιηθεί κατά την διάρκεια ισχύος της με την σύμφωνη γνώμη και των δύο συμβαλλομένων, όπως προβλέπουν και με τις προϋποθέσεις και τα όρια που προβλέπουν οι διατάξεις του αρ. 132 ν.4412/16.

Οι δαπάνες του συνόλου των δημοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ν.4412/2016 και το ν. 3548/07, θα καταβληθούν σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

Πικέρμι 08/02/2024

 Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΥΔΗΜΟΣ Α.Ε.Ο.Τ.Α.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ

ΕΕΕΣ_ΤΕΥΔ_signed

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ_signed