Απόσπασμα πρακτικού έγκρισης οριστικής αξιολόγησης υποψηφίων για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

23 Φεβρουαρίου 2023

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α Π Ο Τ Ο Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Τ Η Σ 54 η ς Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΤΑ Α.Ε

ΤΗΣ 21ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 0521022023

Ημερομηνία συνεδρίασης                                                  :        21 Φεβρουαρίου 2023

 

Ημέρα και ώρα συνεδρίασης                                           :        Τρίτη, ώρα 10:00

 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης                                       :        19.02.2023

 

Αριθμός μελών                                                                        :        7

 

Παρόντα μέλη                                                                         :        7

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο Επτά (7) τακτικών μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω Επτά (7)

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             

 

  1. Γεώργιος Σωφρόνης
  2. Παρασκευή Τατούλη
  3. Δημήτριος Λουκάς
  4. Ευάγγελος Μπουρνούς
  5. Διονύσιος Ζαμάνης
  6. Στέργιος Τσίρκας
  7. Ελευθέριος Ραβιόλος

 

 

 

Θέμα 5: Έγκριση Πρακτικού Οριστικής Αξιολόγησης

Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αναφορικά με την «Έγκριση πρακτικού οριστικής αξιολόγησης», το λόγο έλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας, κα. Παρασκευή Τατούλη, η οποία ανέφερε τα εξής:

 

Στις 31-01-2023 συγκροτήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, αποτελούμενη από τους: Παναγιώτη Αντωνόπουλο, Πολιτικό Μηχανικό, Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Μαρία Βάθυ, Αρχιτέκτωνα Μηχανικό, μέλος της Τεχνικής υπηρεσίας και Λυγερό Πάνο, Μηχανολόγο & Αεροναυπηγό Μηχανικό, μέλος της Τεχνικής υπηρεσίας, όπως αυτή ορίστηκε με το υπ’  αριθμ. 51/31-01-2023 Πρακτικό.

 

Συνεδρίασης του ΔΣ της Αναπτυξιακής ΕΥΔΗΜΟΣ, προκειμένου να προβεί σε αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση στα πλαίσια της Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου, η οποία εγκρίθηκε με τον υπ’ αριθμ. αποφ. 0531012023 του ΔΣ της  31ης Ιανουαρίου 2023 στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 1 έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου των προγραμματικών συμβάσεων εφόσον παραταθεί.

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης υποβλήθηκαν έξι (6) αιτήσεις εμπρόθεσμα.

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στη συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης έκαστου υποψήφιου και στην κατάρτιση του πίνακα υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με τους παραπάνω υποψηφίους, από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού στο πλαίσιο της ως άνω πρόσκλησης, και συντάχθηκε το έντυπο συνέντευξης, όπου οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν για την ικανότητα επικοινωνίας, την ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητας, την κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη καθώς και την εν γένει παρουσία και συμπεριφορά.

 

Βάσει των παραπάνω η επιτροπή προχώρησε στη συμπλήρωση του τελικού εντύπου αξιολόγησης του υποψήφιου, στην κατάρτιση του πίνακα των υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας (συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης), καθώς επίσης και στη σύνταξη του από 20-02-2023 Πρακτικού Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού, το οποίο επισυνάπτεται.

 

 

 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω έγινε η κατάταξη των υποψηφίων ανά ειδικότητα κατά αύξουσα σειρά βαθμολόγησης:

 

Πίνακας των Υποψηφίων κατά ειδικότητα και αύξουσα σειρά βαθμολογίας:

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία υποψηφίου
1 62/05-02-2023 Πολιτικός  Μηχανικός με Ειδίκευση στα Λιμενικά  Έργα 62
2 63/06-02-2023 Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 53
3 64/06-02-2023 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 57
4 65/07-02-2023 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 61
5 66/07-02-2023 Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης 57
6 67/07-02-2023 Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός 53

 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση απαιτείται:

  • Έγκριση τoυ από 10-02-2023 Πρακτικoύ Οριστικής Αξιoλόγησης και Επιλoγής Πρoσωπικoύ το οποίο οριστικοποιήθηκε έπειτα από την παρέλευση 5 ημερών χωρίς την υποβολή ενστάσεων .

 

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και κατόπιν διαλογικής  συζήτησης

αποφασίζουν ομόφωνα

 

 

  • Εγκρίνουν τo από 10-02-2023 Πρακτικό Οριστικής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού το οποίο οριστικοποιήθηκε έπειτα από την παρέλευση 5 ημερών χωρίς την υποβολή ενστάσεων .

 

 

 

                                                                           ΠΙΚΕΡΜΙ

21/02/2023

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ